Thẩm định giá

Biểu phí thẩm định giá

Đối với các loại tài sản mua sắm công, AAVC áp dụng biểu phí dịch vụ thẩm định giá sau đây, tuy nhiên, trong tùy từng trường hợp, mức phí này có thể thay đổi. ...

06/09/2018 0

Thẩm định phương tiện vận tải

Thẩm định phương tiện vận tải là việc đánh giá, hoặc việc đánh giá lại giá trị tài sản cho phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông...

29/05/2018 0

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể...

29/05/2018 0

Xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp là một phần rất quan trọng của thẩm định giá nói chung. Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: Xác...

29/05/2018 0

Thẩm định giá bất động sản

Một bất động sản được đánh giá là sử dụng cao nhất và tốt nhất nếu tại thời điểm định giá cho thấy bất động sản đó đang được sử dụng hợp pháp cũng như đang cho thu nhập...

29/05/2018 0

Tổng quan về Dịch vụ Thẩm định giá

Mục tiêu của thẩm định giá: Mục đích của việc thẩm định giá là thẩm định viên về giá sẽ đưa ra ý kiến về giá trị của tài sản được thẩm định phù hợp với...

28/05/2018 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: